img

"Energozbut" building ("Lvivnergo") at the crossroads of Instytutska (Sventsitskoho) and Ivana franka streets