img

Narodnoyi Gvardiyi after Ivan Franko street (Shevska street now)