img

Parting of Viyskova (Ludkevycha street now), Honcharova (Kubiyovycha) and Snopkivska streets