• Lychakiv, Lychakivska Street, early 1960s 2

Lychakiv, Lychakivska Street, early 1960s