img

The corner building of Boy-Zhelenskyi and Hvardiyska streets