img

Trolleybuses on Kirova street (Sheptytskykh street now)