img

Trolleybus MTB-82D of the route №4: Mitskevycha square - SKA stadium on Lenina avenue (Svobody avenue now)